Ga naar de inhoud

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die vallen onder Amigo. Amigo is een handelsnaam en is onderdeel van Louwman Group.

In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze Privacyverklaring bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. De verantwoordelijke
 2. Ons doel: bescherming van persoonsgegevens
 3. Wat zijn persoonsgegevens
 4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u
 5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens
 6. Beveiliging en verwerkers
 7. Uw rechten en contact

1. De Verantwoordelijke

Amigo is verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Betrouwbaarheid is daarbij een belangrijke factor. Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als een belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van dienstverlening.

2. Ons doel: Bescherming van persoonsgegevens

Amigo respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar klanten. Bij de uitvoering van haar activiteiten is de bescherming van persoonsgegevens dan ook zeer belangrijk.

Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Amigo stelt alles in het werk om de verzameling, verzending en opslag van persoonlijke gegevens te beveiligen, in overeenstemming met de aard van dergelijke informatie. Amigo heeft technologische oplossingen geïmplementeerd met het doel uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en gebruik van deze gegevens. Indien nodig zullen wij deze maatregelen aanpassen wanneer er nieuwe, algemeen geaccepteerde beveiligingsstandaarden of technologie beschikbaar komt.

3. Wat zijn persoonsgegevens?

Zodra gegevens u kunnen identificeren als persoon worden deze gegevens persoonsgegevens genoemd. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn uw naam, adres, geboortedatum en bankrekeningnummer. Ook kan uw IP-adres of gebruikersnaam als persoonsgegeven worden aangemerkt. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig.

4. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Wij willen u graag goed van dienst zijn. Om er voor te zorgen dat u gebruik kan maken van onze diensten, hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Afhankelijk van de dienst die u bij ons afneemt, kunnen wij onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam 

Geboortedatum

Adres 

Postcode 

Woonplaats 

E-mailadres 

Financiële gegevens

Telefoonnummer 

Geslacht

De persoonsgegevens die u opgeeft, zullen wij alleen gebruiken voor de doeleinden die wij vooraf aan u hebben gecommuniceerd. U kunt in deze privacyverklaring meer informatie vinden over een aantal van deze doeleinden.

Daarnaast kunnen wij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of een wettelijke plicht de volgende gegevens verwerken:

 • kenteken, serienummer en model van een voertuig;
 • technische gegevens over een voertuig;
 • onderhoudshistorie van een voertuig;
 • eigendomshistorie van een voertuig (tenaamstellingsgegevens);
 • andere gegevens relevant voor de betreffende overeenkomst.
 • technische gegevens over een voertuig, waaronder connected car;
 • BSN;
 • financiële gegevens, waaronder salaris of andere inkomsten;
 • BKR registratie controle.

5. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Geen verkoop van persoonsgegevens aan derden

Graag blijven wij eerlijk en transparant over het gebruik van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruik voor de doeleinden die hieronder zijn genoemd. Wij zullen uw persoonsgegevens niet verkopen aan derden, maar uw gegevens kunnen wel binnen de genoemde doeleinden worden uitgewisseld binnen Louwman Group.

Doel en gebruik van persoonsgegevens

De verwerkingen van uw persoonsgegevens vinden altijd plaats op basis van een wettelijke grondslag, namelijk:

 • Uitvoering van een overeenkomst met u;
 • Gerechtvaardigd belang van Amigo of een derde, zoals bijvoorbeeld marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer
 • Toestemming van u;
 • Een wettelijke verplichting; of
 • Vervulling van een taak van algemeen belang.

Wij lichten het bovenstaande hieronder graag nog toe.

Amigo maakt het mogelijk om een auto te delen met vrienden, familie, buren of andere bekenden. Je deelt dus een auto met een eigen netwerk, een closed community. Wij verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens om u van dienst te kunnen zijn of u te informeren. Amigo legt uw persoonsgegevens vast als u contact met ons heeft, een product afsluit of een dienst bij ons afneemt. Amigo verwerkt deze persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening alsmede voor de hieronder genoemde doeleinden.

Voorkomen van fraude en misbruik.

Helaas worden bedrijven, zo ook Amigo, soms geconfronteerd met ten onrechte ingediende claims of declaraties. Hiermee zijn Amigo en haar klanten niet gebaat. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om dit soort misbruik tegen te gaan.

Delen met derden

Voor een aantal diensten maken wij gebruik van WeGo die ons ondersteunen bij het leveren van het door u gevraagde product of dienst. Om die reden worden uw persoonsgegevens met deze derden gedeeld. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan andere bedrijven binnen Louwman Group, dan wel partijen welke de aangeboden diensten en/of producten (helpen te) leveren. Uiteraard maken wij met deze externe partijen goede afspraken over de zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens.

Indien u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven kan Amigo uw persoonsgegevens delen met andere bedrijven binnen Louwman Group (zie www.louwmangroup.nl), waaronder Toyota Nederland, Lexus Nederland, Suzuki Nederland, Louwman Retail, Louwman Exclusive Cars, Auto.nl en het Louwman Museum. Deze bedrijven kunnen u informatie over hun diensten en/of producten aanbieden. Indien u dit niet langer prijs op stelt, kunt u de door u verstrekte toestemming altijd intrekken.

Verbetering van de dienstverlening

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u goed van dienst te kunnen zijn en nieuwe producten en diensten te kunnen ontwikkelen.

Verbetering website en applicaties

Om onze website constant te kunnen blijven verbeteren, houdt Amigo (persoons)gegevens bij over het gebruik van onze website middels cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie. Ons doel is advertentie-uitingen te personaliseren en een betere, snellere en veiligere klantervaring te kunnen bieden.

Deze gegevens, die onder omstandigheden persoonsgegevens kunnen zijn, kunnen wij delen met derde partijen die voor ons analyses uitvoeren. Voor informatie over cookies, of wanneer u geen cookies wenst verwijzen wij naar onze cookieverklaring https://amigomobility.nl/cookieverklaring/

Relatiebeheer en marketing

Wij verwerken persoonsgegevens voor ons relatiebeheer en om gerichte marketingactiviteiten uit te voeren. Op basis van gegevens uit interne en externe bronnen en uw bezoek aan onze webpagina’s kunnen wij u passende en gerichte commerciële aanbiedingen doen, bijvoorbeeld via post, telefoon of internet.

Wettelijke verplichtingen

De mogelijkheid bestaat dat wij genoodzaakt zijn om persoonsgegevens te verstrekken aan autoriteiten of andere derden. Bijvoorbeeld als dit noodzakelijk is in verband met een wettelijke verplichting of voor de uitvoering van een publiekrechtelijke taak.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk, tenzij er een wettelijke plicht op ons rust om persoonsgegevens langer te bewaren. Wij hebben uw persoonsgegevens nodig om u goed van dienst te kunnen zijn. Dit bepaalt ook in eerste instantie de termijn die wij hanteren in het bewaren van uw persoonsgegevens. Ons basisprincipe is dat wij persoonsgegevens alleen bewaren zo lang dat nodig is, om u de dienst te kunnen leveren of zolang hiervoor een gerechtvaardigd belang is. Hierna zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen, afschermen of anonimiseren.

Om te voldoen aan contractuele verplichtingen, kunnen van u verzamelde gegevens worden bewaard zo lang het contract van kracht is en – afhankelijk van de aard en de omvang van het contract – daarna teneinde te voldoen aan de wettelijke vereisten voor bewaring en om enige vragen te kunnen beantwoorden of klachten te kunnen oplossen na beëindiging van het contract.

Gegevens die naar onze mening nodig zijn om vorderingen tegen ons te beoordelen en te voorkomen of om strafrechtelijke procedures in te stellen of om vorderingen tegen u, ons of derden te voorkomen, kunnen door ons worden bewaard zo lang de betreffende procedures zouden kunnen worden ingesteld.

6. Beveiliging en verwerkers

Wij doen er vanzelfsprekend alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. Wij hebben hiervoor intern een beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat een passend beveiligingsniveau van toepassing is. 

Als wij voor onze diensten een externe partij inschakelen die voor ons uw persoonsgegevens verwerkt, dan maken wij afspraken over de beveiliging van uw persoonsgegevens. Dit doen wij door middel van het sluiten van een zogeheten ‘verwerkersovereenkomst’ waarin wij onder meer afspraken vastleggen over de te nemen beveiligingsmaatregelen en over het gebruik van de persoonsgegevens.

7. Uw rechten en contact

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Daarnaast heeft u in sommige gevallen het recht om de verwerking van persoonsgegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. Verder heeft u het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van uw persoonsgegevens daarop is gebaseerd, het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, het recht op beperking van de u betreffende verwerking en het recht op dataportabiliteit. Dit laatste houdt in dat u uw persoonsgegevens over kan (laten) dragen.

Als u vragen heeft over de manier waarop Amigo met uw persoonsgegevens omgaat dan kunt u contact opnemen per e-mail via info@amigomobility.nl.

Als Amigo niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens uw verzoek betrekking heeft, dan kan Amigo u vragen om uw verzoek (nader) te specificeren. Amigo schort de uitvoering van uw verzoek op totdat u de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Onze Functionaris voor Gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail via armand.meertens@welzorg.nl en per post via Louwman Group, Postbus 55, 2260 AB Leidschendam.

Wij hebben onze privacyverklaring op 21 december 2020 voor het laatst gewijzigd. Amigo behoudt zich het recht voor haar privacybeleid aan te passen. Amigo adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Bij wezenlijke wijzigingen in ons privacybeleid zullen wij u informeren.