Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Amigo
Amigo is een dienst van Louwman ID&D B.V.

Door gebruik te maken van de Amigo-app en deelauto’s, gaat men akkoord met de regels omtrent autogebruik, schade, pech, betalingen en overige regels in dit reglement.

Amigo behoudt zich het recht om deze voorwaarden en de bijbehorende tarieven aan te passen. Hierover wordt te allen tijde gecommuniceerd binnen de Closed Community. Deze bestaat uit alle gebruikers van Amigo.

1 Definities

Gebruiker: De persoon die gebruik maakt van de app en de deelauto’s.

Owner: De gebruiker die het contract aangaat, voor de Amigo deelauto, met Amigo. Deze gebruiker deelt zijn auto met Members die onderdeel uitmaken van zijn groep.

Member: De gebruiker die onderdeel uitmaakt van de groep van de Owner. De member betaald op basis van gebruik a.d.h.v. een uurtarief en een kilometertarief.

Rijbewijs: Europese rijbewijzen uit de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) en Zwitserland worden geaccepteerd als “geldige rijbewijzen”. Voor niet-Nederlandse rijbewijzen dient een officiële geldigheidsverklaring aan Amigo overlegd te worden. Niet-EU/EER/Zwitserse rijbewijzen worden alleen geaccepteerd samen met een Internationale Rijvergunning of een gecertificeerde vertaling van het nationale rijbewijs.

Amigo deelauto: De auto ten behoeve van het autodeelproject van Amigo, waar de gebruiker binnen een Closed community tegen betaling gebruik van kan maken. Als je als groep gebruik maakt van een Amigo deelauto zijn alle gebruikers van de desbetreffende auto eigenaar van de auto. Als je een eigen Amigo deelauto gebruikt om beschikbaar te stellen voor gebruikers, dan is diegene die de Amigo deelauto beschikbaar stelt de eigenaar.

Amigo- app: De Amigo-app is een smartphone applicatie die dient als toegang voor het reserveren en gebruiken van een Amigo deelauto. Het reserveren van een Amigo deelauto is alleen mogelijk met een persoonlijk account op de Amigo-app.

Amigo driversdesk: De hulplijn waar Amigo gebruikers terecht kunnen met al hun vragen. De driversdesk is bereikbaar via het emailadres support@driversdesk.nl of het telefoonnummer 085-048 5700.

WeGo: WeGo verzorgt de inbouw van een Inverse box in de Amigo deelauto. Deze box zorgt ervoor dat middels de Amigo-app gebruikers de auto kunnen openen en sluiten. Tevens zorgt deze box ervoor dat alle relevante data, zoals kilometerstand, reserveringstijden en status auto uitgelezen kunnen worden.

Closed Community: De gesloten gemeenschap bestaande uit owners en members.

2 Deelsysteem gebruik

Amigo account: Om een Amigodeelauto te kunnen reserveren en te gebruiken dient de gebruiker een Amigo account aan te maken. Hiertoe ontvangt de gebruiker een activatiemail. Bij het aanmaken van het Amigo account gaat de gebruiker akkoord met:

Verwerking van de verplicht in te vullen gegevens zoals, persoonsgegevens, wachtwoord voor Amigo app, adresgegevens, e-mail, mobiel nummer, rijbewijsnummer & IBAN nummer.

De gebruiker dient de door hem/haar aangeleverde gegevens up-to-date te houden bij Amigo. Indien blijkt dat deze gegevens niet up-to-date zijn, zal het account (tijdelijk) geblokkeerd worden, totdat de gegevens geüpdatet zijn.

Betaalgegevens in het Amigo account dienen overeen te komen met de gebruiker.

Het is strikt verboden derden de mogelijkheid te bieden om de Amigo deelauto te laten gebruiken. Het is niet toegestaan dat de gebruiker login-informatie aan een derde geeft. Dit geldt ook als de derde zelf gebruiker is. Bij overtreding van dit verbod zal het account (tijdelijk) geblokkeerd worden. Bij het gebruik door een ongeregistreerde derde, zal de auto niet verzekerd zijn.

Het is verboden om de Amigo app uit te lezen, te kopiëren of te manipuleren. Een zodanige inbreuk en de poging ertoe leiden onmiddellijk tot blokkering van het Amigo account en alle kosten van de inbreuk bij eventuele, daaruit voortvloeiende schade zijn voor rekening van de gebruiker.

De gebruiker is aansprakelijk voor alle door het verlies van accountgegevens veroorzaakte schade.

2.1 Reserveren met de Amigo App: De Amigo deelauto kan alleen gereserveerd worden door via de Amigo app een reservering te plaatsen.

2.2 Reservering verlengen: Indien de Amigo deelauto langer gehouden wordt dan de in eerste instantie gereserveerde tijd, dan dient de gebruiker de gemaakte reservering te verlengen in de app. Amigo mag ten alle tijden de reservering verlengen indien de in eerste gereserveerde tijd is overschreden.

2.3 Toegestane bestuurder: De Amigo deelauto mag alleen bestuurd worden door gebruikers die toegang hebben tot de Amigo deelauto via hun eigen persoonlijke Amigo-account en op wiens account een reservering loopt tijdens het gebruik. Het is niet toegestaan iemand anders dan de eigenaar van het account te laten inloggen op het gebruikersaccount.

2.4 Afmelding account: Indien de gebruiker het Amigo-account wil stopzetten, dan kan de gebruiker hiertoe een mail sturen aan support@driversdesk.nl. Desbetreffende gebruiker zal het tarief afgesproken zoals in de desbetreffende overeenkomst van de gebruiker met Amigo. Tenzij de gebruiker omwisselt met een nieuwe gebruiker, die zijn plaats zal innemen.

3 Rijbevoegdheid en rijbewijscheck.

3.1 Rijbevoegdheid: Voor het gebruiken en besturen van de Amigo deelauto zijn uitsluitend gebruikers bevoegd die

 • Een minimumleeftijd van 21 jaar hebben bereikt;
 • Minimaal 1 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs;
 • Een geldig rijbewijs tijdens de reservering bij zich hebben en voldoen aan alle eventueel daarin opgenomen voorwaarden en beperkingen;
 • Over een Amigo account beschikken.

De gebruiker dient intrekking of beperkingen van hun rijbevoegdheid, rijverboden die ingaan of een tijdelijke inbeslagname of tijdelijke opschorting van hun rijbewijs onmiddellijk aan de Amigo driversdesk te melden.

3.2 Rijbewijscheck: De rijbewijscheck wordt gedaan om de geldigheid van het rijbewijs te controleren. Hiertoe dient de gebruiker bij het aanmaken van het Amigo account zijn geboortedatum en rijbewijsnummer van zijn Nederlands rijbewijs op te geven. Deze gegevens worden gelijk digitaal gecontroleerd bij het RDW, deze gegevens zullen niet worden opgeslagen door Amigo. Voor niet-Nederlandse rijbewijzen dient een officiële geldigheidsverklaring aan Amigo overlegd te worden. Niet-EU/EER/Zwitserse rijbewijzen worden alleen geaccepteerd samen met een Internationale Rijvergunning of een gecertificeerde vertaling van het nationale rijbewijs.

4 Facturering en betaling

4.1 Tarieven Owner: De owner stemt ermee in om prijzen te betalen tegen het geldend tarief op het moment van het maken van de reservering. Het geldende tarief wordt weergegeven in het ondertekende contract. Owners krijgen een teruggave van de gereden uren door members in de deelauto van de desbetreffende owner. De teruggave is op basis van het uurtarief van € 4,- per uur.

4.2 Tarieven Member: De owner stemt ermee in om prijzen te betalen tegen het geldend tarief op het moment van het maken van de reservering. Het geldende tarief voor een member bestaat uit een uurtarief en een kilometertarief.

Uurtarief bedraagt € 4,- per uur en het kilometertarief bedraag € 0,25 per gereden kilometer. De hoeveelheid uren wordt berekend aan de hand van de begin- en eindtijd van de reservering.

4.3 Wijzigingen in tarieven: Bovenstaande tarieven kunnen gewijzigd worden aan de hand van een nieuwe versie van de AVG. Indien de tarieven gewijzigd worden, zullen alle gebruikers hiervan op de hoogte gesteld worden.

4.4 Niet gebruikte reserveringen: Bij reserveringen waarbij er geen daadwerkelijk gebruik is gemaakt van de Amigo deelauto, zal dit bijgehouden worden. Bij te veel annuleringen of niet gebruikte reserveringen zal de gebruiker een waarschuwing krijgen of kan eventueel het account geblokkeerd worden.

4.5 Factuur: De gebruiker ontvangt maandelijks een factuur voor het gebruik van de Amigo deelauto. Het bedrag op de factuur wordt berekend over de maandelijkse kosten van de auto en de gereden kilometers. Facturen zullen automatisch geïncasseerd worden a.d.h.v. een SEPA-machtiging, die is afgegeven in de Amigo app

4.6 Verrekening van boetes en niet verhaalbare schade: In het geval van boetes en/of niet verhaalbare schade zal dit verwerkt worden in een factuur naar de betreffende gebruiker, met bijgaand een specificatie van de betreffende rit. Voor het doorbelasten van een boete wordt € 10,- administratiekosten in rekening gebracht. Deze factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden.

4.7 Betaaltermijn: Facturen dienen binnen een termijn van 14 dagen betaald te worden.

5 Autogebruik

Het is strikt verboden de Amigo deelauto door derden, niet zijnde een gebruiker, te (laten) gebruiken. Het is niet toegestaan dat de gebruiker de login-informatie van de Amigo app aan een derde geeft. Dit geldt ook als de derde zelf de gebruiker is. Bij overtreding van dit verbod zal het account geblokkeerd worden. Bij het gebruik door een ongeregistreerde derde, zal de auto niet verzekerd zijn.

5.1 Verkeersregels: De gebruiker dient zich te houden aan alle wettelijke verkeersregels voor het rijden in een Amigo deelauto en dient daarnaast ook net rijgedrag te vertonen.

5.2 Verplichtingen:

Gebruiker is verplicht om;

 • Zich te houden aan de gebruikshandleiding van de Amigo deelauto, rijvoorschriften en verkeerswetgeving;
 • De Amigo deelauto voor aanvang van de reservering (starten motor) te controleren op zichtbare gebreken, beschadigingen en vervuiling. Bij constatering van deze feiten dient de gebruiker contact op te nemen met de Amigo driversdesk. De gebruiker dient onmiddellijk schades door te geven en is verplicht om gegevens volledig en waarheidsgetrouw te melden;
 • De Amigo deelauto zoveel mogelijk te beveiligen tegen diefstal (afgesloten met ramen dicht achterlaten);
 • Verlies van een toegangsmiddel, accountgegevens per direct te melden aan Amigo, zodat de toegang kan worden geblokkeerd en misbruik voorkomen kan worden. De gebruiker is aansprakelijk voor alle door het verlies van toegangsmiddelen veroorzaakte schade, met name wanneer hierdoor diefstal, misbruik of schade van de Amigodeelauto mogelijk is gemaakt.
 • De Amigo deelauto uitsluitend in een verkeers- en bedrijfsveilige toestand te gebruiken;
 • Bij motormeldingen op het display de Amigo deelauto aan de kant te zetten en contact op te nemen met de Amigo driversdesk voor verdere assistentie;

5.3 Verboden:

Het is niet toegestaan om;

 • De Amigo deelauto te gebruiken voor het plegen van delicten;
 • In de Amigo deelauto te roken;
 • De Amigo deelauto te gebruiken voor rijles of voor het vervoer van personen tegen betaling met uitzondering van carpooling;
 • De tankpas voor andere voertuigen te gebruiken;
 • De Amigo deelauto te gebruiken voor het houden van wedstrijden of rally’s;
 • De Amigo deelauto te gebruiken op onverharde wegen, een circuit of een terrein waarvoor de auto niet geschikt is;
 • met de Amigo deelauto buiten de Europa te gaan;
 • De Amigo deelauto te gebruiken voor het vervoer van licht ontvlambare of overige gevaarlijke stoffen, zover deze de huishoudelijke hoeveelheden overschrijden;
 • De Amigo deelauto te gebruiken voor het vervoer van voorwerpen en/of stoffen die de rijveiligheid in gevaar brengt of het interieur zou kunnen beschadigen;
 • De passagiersairbag uit te schakelen, tenzij dit noodzakelijk is om kinderen/baby’s te vervoeren met een noodzakelijke zitverhoging;
 • De Amigo deelauto te gebruiken onder invloed van drank, drugs of andere geestverruimende of bedwelmende middelen. Er geldt een stikt alcoholverbod met hieraan een alcoholpromillage van 0,0‰;
 • De Amigo deelauto door een derde, die niet kwalificeert als de gebruiker, te laten besturen;
 • Om met IT-methoden het toegangsmiddel tot de Amigo deelauto uit te lezen, te kopiëren of te manipuleren;
 • Eigenhandig reparaties of aanpassingen uit te voeren aan de Amigo deelauto.
 • Indien de auto voorzien is van een trekhaak, mag het maximale trekgewicht van de auto niet overschreden worden.

Bij overtreding van deze verboden zal het account geblokkeerd worden en zullen de ontstane onkosten, boetes en dergelijke worden verhaald op de gebruiker. Voor iedere overtreding geldt voor de gebruiker een direct opeisbare boete van € 500,-.

5.4 Einde van de rit: De rit is beëindigd nadat de Amigo deelauto weer op de thuislocatie is teruggezet, de Amigodeelauto is afgesloten via de Amigo app en de reserveringsperiode is beëindigd. Als de reservering niet kan worden beëindigd, dan is de gebruiker verplicht dit onverwijld te melden aan de Amigo driversdesk en bij de Amigodeelauto te blijven tot de Amigo driversdesk heeft beslist over de verdere gang van zaken.

5.5 Boetes: De gebruiker is verantwoordelijk voor boetes tijdens of als gevolg van de rit, bijvoorbeeld door fout parkeren of snelheidsboetes. Deze zullen worden doorbelast aan de gebruiker. Voor het doorbelasten van een boete wordt € 15,- administratiekosten in rekening gebracht.

5.6 Storingen en/of foutmeldingen: Foutmeldingen die de Amigodeelauto aangeeft dienen zo snel mogelijk bij de Amigo driversdesk te worden gemeld.

5.7 Tanken: In de Amigodeelauto is een tankpas aanwezig. De tankpas moet na de rit in de Amigo deelauto blijven liggen en mag enkel gebruikt worden voor de betreffende Amigodeelauto. De tankkosten worden gedekt aan de hand van het kilometertarief.

Bij verlies of diefstal van de tankpas, zal er € 15,- administratiekosten in rekening gebracht worden voor het aanvragen van een vervangende tankpas.

6 Onderhoud, Ongeval, schade en pech

Onderhoud, Ongevallen, schades en gebreken die tijdens de rit optreden moeten door de klant onmiddellijk worden doorgeven aan de Amigo driversdesk.

6.1 Onderhoud: De gebruiker moet bij het constantere van onderhoud aan de auto, door het krijgen van een melding op het dashboard, contact opnemen met de Amigo driversdesk. Deze zal in afstemming met de gebruiker, een afspraak inplannen bij een Louwman dealer. De kosten voor onderhoud, zullen volledig vergoed worden door Amigo.

6.2 Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van Amigo voor schade is uitgesloten, tenzij er sprake is van een verwijtbare schending van essentiële contractuele verplichtingen. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming de basis vormt van behoorlijke nakoming van de overeenkomst en waarop de gebruiker zich in het algemeen op verlaat.

6.3 Ongeval: De gebruiker moet alle ongevallen waarbij een door hem bestuurde Amigodeelauto betrokken is, melden aan Amigo via de driversdesk en laten registreren door de politie. De gebruiker mag in het geval van een ongeval waarbij een door hem bestuurde Amigodeelauto betrokken was, geen aansprakelijkheid aanvaarden of een vergelijkbare verklaring afgeven. Legt de gebruiker ondanks dit verbod een verklaring af waarbij aansprakelijkheid wordt aanvaard, dan geldt deze alleen voor de gebruiker persoonlijk.

De gebruiker mag de plek van het ongeval pas verlaten nadat de politie alle informatie heeft afgerond, er overleg geweest is met Amigo en de Amigodeelauto is overgedragen aan een takelbedrijf of de Amigodeelauto in overleg met Amigo veilig is geparkeerd.

6.4 Controleren op schade voor gebruik: Voor gebruik dient de Amigodeelauto gecontroleerd te worden op schade. Eventuele schades dienen via de Amigo driversdesk gemeld te worden.

6.5 Schade aan anderen: Bij schade (eenzijdig of ook aan anderen of de eigendommen van anderen) dient het schadeformulier volledig ingevuld (voor- en achterkant) te worden.
De schade dient gemeld te worden bij de beheerder van Amigo, middels een schadeformulier.

6.6 Schadevergoedingen: Schadevergoedingen in verband met schade aan de Amigo deelauto komen in alle gevallen toe aan Amigo. Als deze vergoeding naar de gebruiker is gegaan, dan is de gebruiker onverwijld verplicht, zonder daartoe een verzoek te hebben ontvangen aan Amigo, deze vergoedingen aan Amigo te verstrekken.

6.7 Verzekering: De Amigodeelauto is all risk verzekerd. Binnen deze verzekering is alle schade gedekt die met Amigo deelauto aan derden wordt veroorzaakt. De verzekeringsdekking zal niet van toepassing zijn indien de schade opzettelijk is toegebracht. Er is voor de Amigo deelauto eveneens een Personen ongevallen inzittendenverzekering (POI) afgesloten.

6.8 Eigen risico: Er geldt een eigen risico van € 300.- bij schades. Het eigen risico zal in de maandfactuur aan de gebruiker in rekening worden gebracht.

6.9 Pech: In geval van pech dient de gebruiker direct contact op te nemen met Amigo driversdesk. Mocht de gebruiker niet verder kunnen rijden met de Amigo auto, dan zullen de reiskosten van de desbetreffende gebruiker naar zijn desbetreffende huis, vergoed worden.

6.10 Schade door misbruik: De gebruiker is verantwoordelijk voor alle schade, mechanisch of op andere wijze, die direct het gevolg is door misbruik van de Amigodeelauto door de gebruiker. Deze schade zal worden doorberekend in de maandfactuur naar de betreffende gebruiker.

6.11 Schade bij onbekende dader: Bij alle schade, mechanische of op andere wijze misbruik waarbij er geen Amigo gebruiker betrokken is. Dan zal de schade worden doorbelast aan alle groepsleden a.d.v. de eigen risico van de gebruikers.

7 Algemene bepalingen

7.1 Nederlands recht: Op het gebruik van de Amigo deelauto is Nederlands recht van toepassing. De bevoegde Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van de geschillen die voortvloeien of verband houden met het gebruik van de Amigo deelauto.

7.2 Informatie delen met derden: De gebruiker gaat ermee akkoord dat Amigo, WeGo, de Belastingdienst en de techniek leverancier van het deelsysteem inzicht heeft in de ritinformatie van de gebruiker en dit met derde partijen deelt indien nodig (in geval van boetes, verkeersovertredingen, schade en/of vermoedens van misbruik). Tevens gaat de gebruiker ermee akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens worden gedeeld met de betreffende verzekeraar voor een verzekeringscheck en met het verwerken van persoonsgegevens door Amigo.

7.3 Aanpassingen in voorwaarden: Amigo is bevoegd eenzijdig dit reglement en de tarieven aan te passen. De gebruiker zal per e-mail worden ingelicht over eventuele aanpassingen van de regels en het tarievenoverzicht. Indien de gebruiker niet akkoord gaat, heeft de gebruiker het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.

7.4 Onnauwkeurigheden: Amigo is verantwoordelijk voor onnauwkeurigheden die buiten de controle van Amigo vallen. In het bijzonder valt hierbij te denken aan mobiele data diensten die worden geleverd door (telefonie)providers, mobiele netwerken, GPS-systeem en internet toegang. Geen toegang tot het mobiele netwerk kan ervoor zorgen dat er geen correcte dataoverdracht plaatsvindt. Storingen kunnen ook het gevolg zijn van overmacht, overbelasting van het netwerk of andere maatregelen zoals software updates.