Ga naar de inhoud

Actievoorwaarden


Actievoorwaarden Amigo – ‘‘meest hechte straat van Haarlem’

 1. De actie ‘Meest hechte straat van Haarlem’ is een promotioneel kansspel ter promotie van Amigo mobility in Haarlem. Deze actie wordt georganiseerd door Amigo Mobility een handelsnaam van Louwman ID&D B.V. gevestigd te Den Haag aan de Donau 34.
 2. De actie loopt van 17 oktober 2022 tot en met 21 november 2022. Na afloop van deze periode is deelname aan de actie niet meer mogelijk en kan niet meer worden meegedongen naar de prijs.
 3. Door deelname aan de actie en het aanvinken van de optie ‘ja, ik ga akkoord met de voorwaarden’ verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met de onderhavige actievoorwaarden.

Deelname

 1. Deelname staat open voor iedere natuurlijke persoon van 18 jaar en ouder met een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland.
 2. Om deel te nemen dient een deelnemer gedurende de looptijd het formulier winactie ‘meest hechte staat’ in te vullen op de webpagina: www.amigomobility.nl/win.
 3. Voor deelname brengt Amigo Mobility de deelnemer geen kosten in rekening.
 4. Deelnemers zijn verplicht hun gegevens volledig en juist in te vullen. Onvolledig of onjuist ingevulde opgaven zijn van deelname uitgesloten.
 5. Per persoon kan slechts één keer worden deelgenomen aan de actie.
 6. Personeelsleden van Amigo Mobility, Louwman Group en andere personen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie zijn betrokken, zijn uitgesloten van deelname.

Prijzen

 1. Het prijzenpakket bestaat uit een straatfeest ter waarde van € 4499,-.
 2. Eventuele verschuldigde kansspelbelasting op de onderhavige prijzen komt voor rekening van Amigo Mobility.

Trekking

 1. Uit de deelnemers die aan de actievoorwaarden voldoen, worden de 10 antwoorden geselecteerd, waaruit 1 winnaar op onpartijdige wijze geloot. De trekking vindt plaats op 22 november 2022.
 2. De winnaar wordt binnen 1 dag na de trekking op de hoogte gebracht.
 3. Wanneer de winnaar niet binnen 24 uur na bekendmaking reageert, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 4. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, inwisselbaar, uit te keren in geld en/of in te wisselen voor andere producten of diensten. De prijs worden daadwerkelijk uitgereikt aan de winnaar, Bij weigering van een prijs is Amigo Mobility gerechtigd een andere winnaar aan te wijzen.
 5. Amigo Mobility is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van de gewonnen prijs zouden voortvloeien en is evenmin aansprakelijk voor eventuele kosten die de winnaar moet maken om de gewonnen prijs te kunnen aanvaarden.

Privacy

 1. Amigo Mobility is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Amigo Mobility behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en stelt de persoonsgegevens niet ter beschikking aan derden, behalve als dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van deze actie. De deelnemer stemt ermee in dat zijn/haar gegevens worden opgeslagen en gebruikt in het kader van deze actie.
 2. Op alle gegevens die verzameld worden in het kader van deze actie zijn de privacy voorwaarden van Amigo Mobility van toepassing zoals weergegeven op www.amigomobility.nl/privacybeleid voor zover deze niet afwijken van de voorwaarden in deze actievoorwaarden.

Overige bepalingen

 1. Deze actie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 die u kunt inzien op www.kansspelautoriteit.nl.
 2. Amigo Mobility behoudt zich het recht voor deze actie op elk door haar gewenst moment te beëindigen en zal daar in dat geval onmiddellijk melding van maken op de website www.amigomobility.nl.
 3. Bij het winnen van een prijs gaat de deelnemer er mee akkoord dat Amigo Mobility het verkregen beeld- en geluidmateriaal mag gebruiken voor marketing- en promotiedoeleinden van Amigo Mobility via alle mediakanalen in het kader van deze actie.
 4. Klachten over deze actie kunnen deugdelijk gemotiveerd schriftelijk of per e-mail worden verzonden. Stuur uw klacht naar Amigo Mobility, Donau 34, 2491 BA Den Haag of per e-mail naar info@amigomobility.nl. Klachten worden binnen een termijn van twee weken in behandeling genomen.
 5. Deze actievoorwaarden zijn inzichtelijk op www.amigomobility.nl. Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Amigo Mobility.